©2023 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

VOP Sezónka 2022-2023

Všeobecné obchodné podmienky

Najvýhodnejšia Sezónka Bachledka 2022 – 2023

 

 1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre zimnú sezónu 2022/2023 a sú vydané spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, s.r.o., so sídlom Ždiar 702, 059 55 Ždiar, IČO: 53 125 746, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 40 664/P (ďalej len ako „Bachledka Ski&Sun“ alebo len „prevádzkovateľ“), a ktoré upravujú poskytovanie služieb – prepravu lanovými dráhami a lyžiarskymi vlekmi a využívanie lyžiarskych tratí – v stredisku prevádzkovanom spoločnosťou Bachledka Ski&Sun  podľa týchto obchodných podmienok – a práva a povinnosti s tým súvisiace na základe Najvýhodnejšej Sezónky Bachledka predpredaj a Najvýhodnejšej sezónky Bachledka. Tieto obchodné podmienky vo vzťahu k Najvýhodnejšej sezónke Bachledka predpredaj, ďalej len „NSBP“ a Najvýhodnejšej Sezónke Bachledka, ďalej len „NSB“, sú platné v stredisku Bachledka Ski&Sun.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Bachledka Ski & Sun s.r.o, Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar.
Číslo účtu pre bezhotovostné platby, IBAN: SK78 0200 0000 0043 2211 4455
Telefón: +421 911 977 455
E-mail: info@bachledka.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597

Orgán dozoru Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prievozská 32, Bratislava

 1. Zákazník má možnosť si pre zimnú sezónu 2022/2023 zakúpiť sezónny lyžiarsky lístok s názvom Najvýhodnejšia Sezónka Bachledka Predpredaj a najvýhodnejšia Sezónka Bachledka v zmysle osobitnej ponuky prevádzkovateľa na zimnú sezónu 2022/2023. Najvýhodnejšia sezónka Bachledka je platná v stredisku Bachledka Ski&Sun prevádzkovanom spoločnosťou Bachledka Ski & Sun, s.r.o. v termíne odo dňa začiatku zimnej sezóny 2022/2023 v závislosti od poveternostných a lyžiarskych podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa s prihliadnutím na bezpečnú prevádzku do 30.04.2022, resp. do dňa ukončenia zimnej sezóny 2022/2023, v závislosti od poveternostných a lyžiarskych podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa, pokiaľ tento deň nastane skôr ako deň 30.04.2022, a to počas prevádzkových hodín lyžiarskeho strediska v zmysle bodu 7.2 týchto obchodných podmienok. Produkt NSBP a NSB zahŕňa aj možnosť využívania produktu Večerné lyžovanie v stredisku Bachledka Ski&Sun, pokiaľ prevádzkovateľ má tento produkt v prevádzke, a to za podmienok stanovených prevádzkovateľom strediska. Klient nemá nárok na refundáciu časti finančných prostriedkov v prípade nespustenia produktu večerné lyžovanie.
 1. NSB a NSBP vydáva spoločnosť Bachledka Ski&Sun, s.r.o. vo forme bezkontaktnej čipovej karty – KEY CARD. Bezkontaktná čipová karta – KEY CARD – oprávňuje držiteľa (osobu, ktorej osobné údaje sú načítané na tejto bezkontaktnej čipovej karte pracovníkom prevádzkovateľa) na využívanie služieb poskytovaných v lyžiarskom stredisku prevádzkovanom spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, s.r.o. v rozsahu služieb uvedených na internetovej stránke bachledka.sk.
 1. Zákazník má možnosť zakúpiť si „NSBP“ v období od 07.10.2022 výlučne online nákupom prostredníctvom internetovej stránky www.bachledka.sk/e-shop  za zvýhodnenú cenu 239€ dospelý a 209€ dieťa/senior do vypredania počtu 500 ks lístkov vrátane dospelých a detských/seniorských. Po vypredaní stanoveného počtu lístkov vstupuje do predaja „NSBP“ za zvýhodnenú cenu a tento predaj je limitovaný počtom predaných kusov 300. Následne vstupuje do predaja „NSB“, tieto lístky bude možné zakúpiť na web stránke www.bachledka.sk/e-shop a osobne v pokladniach strediska Bachledka Ski & Sun. Pri uzatvorení zmluvy o kúpe „NSB“ a „NSBP“ zákazník uhradí cenu v sume podľa typu lístka a obdobia v ktorom realizuje nákup a toho, či si ju kúpil v limitovanej predpredajovej cene.

 

 1. „NSB“ a „NSBP“ oprávňuje jej držiteľa na využívanie služieb strediska prevádzkovanom spoločnosťou Bachledka Ski&Sun s.r.o., počas dennej prevádzky dopravných zariadení v období odo dňa začiatku zimnej sezóny 2022/2023 v závislosti od poveternostných a lyžiarskych podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa do 30.04.2023, resp. do dňa ukončenia zimnej sezóny 2022/2023 v závislosti od poveternostných a lyžiarskych podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa, pokiaľ tento deň nastane skôr ako deň 30.04.2023.

 

 1. Najvýhodnejšia Sezónka Bachledka Dieťa/Senior
 • Nárok na „NSB“ a „NSBP“  Dieťa/Senior  majú osoby vo veku od 5 rokov do 15,99 rokov ako dieťa a osoby vo veku 65 a viac rokov ako senior. Pre uplatnenie nároku na Sezónku Bachledka Dieťa/Senior prostredníctvom eshopu Bachledka Ski&Sun je zákazník povinný pri registrácii na bachledka.sk uviesť jeho správny dátum narodenia.
 • Dieťaťu do 4,99 rokov vzniká nárok na bezplatnú Najvýhodnejšiu sezónku Bahledka za predpokladu, že jeho zákonný zástupca si zakúpil „NSBP“ resp. „NSB“, takýto lístok si vyzdvihne zákonný zástupca osobne spolu s dieťaťom, ktorému vzniká nárok v infocentre strediska Bachledka Ski&Sun so sídlom na adrese Ždiar 702, 059 55 Ždiar strediska bachledka Ski & Sun po preukázaní veku dieťaťa a zdokladovaní kúpy „NSB“ resp. „NSBP“ dospelý
 • Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 • Pre účely posúdenia možnosti uplatnenia nároku na Najvýhodnejšiu Sezónku Bachledka Dieťa je rozhodujúce kritérium pre posúdenie nároku na Sezónku Bachledka Dieťa podľa bodu 5. týchto obchodných podmienok ku dňu zakúpenia Sezónku Bachledka Dieťa (nie ku dňu čerpania služieb na Sezónku Bachledka Dieťa).
 • Uplatnenie nároku na zľavu z dôvodu zdravotného postihnutia (ZŤP, ZŤP-S) sa posudzuje na základe žiadosti zákazníka, ktorého prevádzkovateľ bude informovať o podmienkach uplatnenia zľavy.
 • Pokiaľ si zákazník neuplatní právo na zľavu v čase kúpy Najvýhodnejšia Sezónka Bachledka Dieťa, dodatočné poskytnutie zľavy NIE JE MOŽNÉ!
 • „NSB“ a „NSBP“ Dospelý a NSB a NSBP Dieťa je neprenosná, a to od okamihu jej zakúpenia.
 1. Prevádzka a Prevádzková doba:
  1. Prevádzka jednotlivých dopravných zariadení (lanových dráh a lyžiarskych vlekov) v lyžiarskom stredisku je určovaná prevádzkovateľom v závislosti od konkrétnych poveternostných podmienok v lyžiarskom stredisku.
  2. Pokiaľ prevádzkovateľ v lyžiarskom stredisku neurčí inak, prevádzková doba lanových dráh a lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v lyžiarskom stredisku je v termíne od začiatku zimnej sezóny 2022/2023 do ukončenia zimnej sezóny 2022/2023 od 9:00 hod. do 16:00 hod., v prípade prevádzky večerného lyžovania budú v prevádzke vybrané prepravné zariadenia a zjazdové trate až do 21:00.
  3. Prevádzková doba je určená ako denná prevádzková doba, ktorá predstavuje prevádzku počas dňa v dopoludňajších a popoludňajších hodinách v časoch uvedených v bode 7.2, pokiaľ nie je prevádzkovateľom určené inak.
  4. V termíne od začiatku zimnej sezóny 2022/2023 do ukončenia zimnej sezóny 2022/2023 v čase od 16:30 hod. do 8:30 hod. sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ, mimo zjazdoviek určených na večerné lyžovanie! Hrozí nebezpečenstvo úrazu z dôvodu prevádzky systému zasnežovania a od strojov upravujúcich trate, preto je prísny zákaz vstupu na lyžiarske trate a príslušne zariadenia a priestory prevádzkovateľa.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu dopravných zariadení a lyžiarskych tratí v lyžiarskom stredisku. Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lanových dráh a lyžiarskych tratí sú denne k dispozícii v lyžiarskom stredisku, ako aj na internetovej stránke sk.
 1. Strata, odcudzenie a poškodenie nosiča:
 1. Strata alebo odcudzenie nosiča:
  1. Pri strate alebo odcudzení nosiča je držiteľ „NSB“ a „NSBP“ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť v Infocentre alebo v pokladni prevádzkovateľa Bachledka Ski & Sun. Držiteľ „NSB“ a „NSBP“ je povinný predložiť preukaz totožnosti (alebo iný doklad preukazujúci totožnosť) osoby, na meno ktorej bola „NSB“ a „NSBP“ vydaná (prípadne jeho zákonného zástupcu). Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od držiteľa „NSB“ a „NSBP“ predloženie e-mailu alebo pokladničný doklad potvrdzujúcej nákup. Až po nahlásení straty alebo odcudzenia a predložení požadovaných dokladov je možné nosič zablokovať a overiť potrebné údaje. Držiteľ „NSB“ a „NSBP“obdrží náhradný nosič „NSB“ a „NSBP“. Poplatok za vystavenie „NSB“ a „NSBP“ je =0,- EUR. V prípade vydania náhradnej „NSB“ a „NSBP“je držiteľ „NSB“ a „NSBP“povinný uhradiť zálohu za bezkontaktnú čipovú kartu =2,- EUR. Držiteľ „NSB“ a „NSBP“nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy alebo alikvotnej čiastky prípadne na inú formu odškodnenia za dni vyjazdené v dôsledku oneskoreného nahlásenia straty alebo odcudzenia „NSB“ a „NSBP“  a jeho zablokovania. Držiteľ „NSB“ a „NSBP“, ktorý nepredloží doklady uvedené v tomto bode, nemá nárok na náhradnú „NSB“ a „NSBP“ani na inú formu odškodnenia za stratu alebo odcudzenie „NSB“ a „NSBP“ /nosiča.
 2. Poškodenie nosiča
  1. V prípade poškodenia „NSB“ a „NSBP“držiteľ „NSB“ a „NSBP“ bezodkladne oznámi túto skutočnosť v Infocentre alebo v pokladni spoločnosti Bachledka Ski & Sun. Držiteľ „NSB“ a „NSBP“ je povinný predložiť spolu s poškodeným nosičom „NSB“ a „NSBP“preukaz totožnosti (alebo iný doklad preukazujúci totožnosť) osoby, na meno ktorej bola „NSB“ a „NSBP“ vydaná (prípadne jeho zákonného zástupcu). Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od držiteľa nosiča predloženie e-mailu alebo pokladničný doklad potvrdzujúcej nákup. V prípade, ak nebude možné poškodený nosič „NSB“ a „NSBP“opätovne nakódovať, držiteľ „NSB“ a „NSBP“ obdrží náhradnú „NSB“ a „NSBP“. V prípade mechanického poškodenia nosiča „NSB“ a „NSBP“je držiteľ „NSB“ a „NSBP“ povinný zaplatiť za vystavenie náhradnej „NSB“ a „NSBP“ poplatok v sume =0,- EUR. V prípade vydania náhradného nosiča „NSB“ a „NSBP“je držiteľ „NSB“ a „NSBP“povinný uhradiť zálohu za bezkontaktnú čipovú kartu v sume =2,-EUR.

 

 

 1. Zabudnutie nosiča
  1. V prípade, že si držiteľ zabudne pri príchode do lyžiarskeho strediska nosič (KEY CARD), pre držiteľa platí ustanovenie bodu 8.1.1 týchto obchodných podmienok.
 1. Reklamácie a náhrada cestovného:
 • Poskytovanie služieb spoločnosťou Bachledka Ski&Sun sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 • Zákazník má právo na poskytnutie služieb prepravy lanovými dráhami alebo lyžiarskymi vlekmi v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.
 • Zákazník má možnosť uplatniť si nároky z nedostatkov služieb (reklamáciu) v Infocentre prevádzkovateľa nachádzajúcom sa v lyžiarskom stredisku alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu info@bachledka.sk, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti Bachledka Ski&Sun s.r.o. v lehote ustanovenej v týchto obchodných podmienkach. Zákazník je povinný uplatniť si nároky z nedostatkov služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (chybu alebo chyby prepravných služieb – neuskutočnenie prepravy), najneskôr však nasledujúci kalendárny deň po dni, v ktorom sa preprava neuskutočnila, inak právo na reklamáciu zaniká. V prípade písomne uplatnenej reklamácie sa lehota považuje za zachovanú, ak je písomná reklamácia doručená spoločnosti Bachledka Ski&Sun prvý pracovný deň po vzniku práva zákazníka na uplatnenie reklamácie.
 • Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť preukaz totožnosti a potvrdenie o nákupe služby. Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude zákazník vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú prevádzkovateľom.
 • Náhradu cestovného za deň, v ktorom zákazník prešiel prechodové zariadenie – turniket a preprava sa neuskutočnila v dôsledku výpadku prevádzky dopravného zariadenia na dobu kratšiu ako 60 minút a zároveň došlo k zníženiu prepravnej kapacity dopravných zariadení strediska, v ktorom prešiel držiteľ „NSB“ a „NSBP“v daný deň cez turniket, respektíve ak nebola zahájená doprava na žiadnej lanovej dráhe v lyžiarskom stredisku, prevádzkovateľ neposkytuje.
 • Držiteľ „NSB“ a „NSBP“môže požiadať prevádzkovateľa, a to v prípade predloženia lekárskeho potvrdenia z dôvodu dlhodobej choroby, úrazu, tehotenstva alebo iného hodnoverného podkladu potvrdzujúceho inú závažnú okolnosť (úmrtie, práca alebo štúdium v zahraničí) o nasledovné:
  • V prípade, ak nevyužil „NSB“ a „NSBP“ani 1 krát (tzn. neurobil ani jeden (1) prechod turniketom) o 100% refundáciu ním zaplatenej ceny „NSB“ a „NSBP“ vo forme voucheru na nasledujúcu lyžiarsku sezónu alebo o zmenu držiteľa „NSB“ a „NSBP“,
  • V prípade, ak využil „NSB“ a „NSBP“ čo i len 1krát (tzn. ak prešiel turniketom na ktoromkoľvek prepravnom zariadení v stredisku Bachledka Ski&Sun) nevzniká nárok na zmenu držiteľa „NSB“ a „NSBP“. „NSB“ a „NSBP“je povinný predložiť oznámenie o úraze alebo inej závažnej okolnosti najneskôr do 10 dní od úrazu, od zistenia skutočnosti dlhodobej práceneschopnosti alebo inej závažnej skutočnosti odôvodňujúcej zmenu držiteľa zakúpenej „NSB“ a „NSBP“vrátane preukazu totožnosti osoby (prípadne jeho zákonného zástupcu), Infocentru strediska Bachledka Ski&Sun alebo na emailovú adresu info@bachledka.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo individuálne posúdiť každý takýto prípad a určiť oprávnenosť požiadavky na 100% refundáciu alebo na zmenu držiteľa „NSB“ a „NSBP“ V prípade vzniku závažnej okolnosti brániacej držiteľovi zakúpenej „NSB“ a „NSBP“ (dlhodobá choroba, úraz, a pod.) využívať služby, na ktoré ho zakúpená „NSB“ a „NSBP“oprávňuje, je možný výlučne postup podľa bodu 9.6.1 a 9.6.2 týchto obchodných podmienok a držiteľ „NSB“ a „NSBP“nemá právo na akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu. Zmena držiteľa „NSB“ a „NSBP“je možná len na osobu, ktorá by bola oprávnená zakúpiť si „NSB“ a „NSBP“za rovnakú cenu ako jej pôvodný držiteľ alebo na osobu, ktorá spadá do kategórie oprávňujúcej zakúpenie „NSB“ a „NSBP“za cenu nižšiu ako je cena „NSB“ a „NSBP“pôvodného držiteľa; v takomto prípade však nemá drziteľ „NSB“ a „NSBP“právo na vrátenie rozdielu v cene „NSB“ a „NSBP“.
 • V prípade, ak držiteľ „NSB“ a „NSBP“ nevyužil Sezónku Bachledka počas zimnej sezóny 2022/2023 ani 1 krát (tzn. neurobil ani jeden (1) prechod turniketom na niektorom z prepravných zariadení spoločnosti Bachledka Ski& Sun počas jej doby platnosti) z dôvodu vyššej moci (t.j. z dôvodu nezahájenia lyžiarskej sezóny, zahájenia lyžiarskej sezóny, ale trvajúcej nie viac ako 5 dní z dôvodu nariadení UVZ resp. nariadení vlády ako prevencie proti šíreniu nákazlivej choroby, z dôvodu prírodnej katastrofy (zemetrasenie, povodeň, pád meteoritov, hurikán, epidémia), vojny alebo terorizmu, ktorá bude mať dlhodobé (presahujúce dobu zimnej sezóny 2022/2023) alebo trvalé následky), má právo na vrátenie ním uhradenej sumy za „NSB“ a „NSBP“. V prípade ak orgány verejnej moci umožnia prevádzkovateľovi pokračovať v lyžiarskej sezóne po jej prerušení a držiteľ „NSB“ a „NSBP“ bude môcť v lyžiarskej sezóne pokračovať vďaka zrušeniu nariadení verejnej moci resp. vyššej moci, nevzniká mu nárok na vrátenie ním uhradenej sumy ani jej alikvotnej časti z „NSB“ a „NSBP“.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek zákazníka a poskytnutia náhrady cestovného a jeho spôsobu alebo výšky. V prípade uznania nároku na vrátenie zaplatených prostriedkov za „NSB“ a „NSBP“ tak prevádzkovateľ strediska vykoná najneskôr do 28.2.2022 vrátane.
 • V prípade, ak zákazník – spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 1. Zásady spracúvania osobných údajov:

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov Bachledka Ski&Sun a sú uverejnené na internetovej stránke https://bachledka.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov

 1. Kúpou Sezónky Bachledka a využívaním služieb lyžiarskom stredisku Bachledka Ski&Sun ako aj ďalších prevádzkach prevádzkovaných spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, a to : spoločnosťou Chodník korunami stromov s.r.o., spoločnosťou IMMOBAU s.r.o., spoločnosťou FIMA INVEST s.r.o. a spoločnosťou TATRADOM s.r.o. sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny povereného zamestnanca prevádzkovateľov, prepravné podmienky, tieto obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky platné v jednotlivých prevádzkach, jednotlivé prevádzkové poriadky a Biely kódex, ktorý je zverejnený na webovej stránke spoločnosti a je dostupný vo všetkých pokladniach a Infocentre v lyžiarskom stredisku. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať aj bezpečnostné pokyny a pokyny poverených zamestnancov prevádzkovateľa alebo nimi určených osôb.
 2. Spoločnosť Bachledka Ski&Sun je oprávnená nosič znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v stredisku prevádzkovanom spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, ako aj v ďalších prevádzkach prevádzkovaných spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, a to: spoločnosťou Chodník korunami stromov s.r.o., spoločnosťou FIMA INVEST s.r.o., spoločnosťou IMMOBAU s.r.o., spoločnosťou TATRADOM s.r.o.,  a to kedykoľvek počas platnosti Sezónky Bachledka v prípade zistenia, že nosič na využívanie služieb strediska používa osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať, a to osoba, ktorá nie je uvedená ako držiteľ Sezónky Bachledka. Sezónky Bachledka sú platné len s preukazom totožnosti, pri deťoch do 15 rokov s preukazom poistenca alebo iným dokladom preukazujúcim vek dieťaťa, pri Sezónkach Bachledka Zľavnená s preukazom preukazujúcim nárok na vydanie Sezónkach Bachledka Zľavnená. Spoločnosť Bachledka Ski&Sun má právo požadovať doklad totožnosti alebo iný doklad , ktorým držiteľ môže preukázať svoj vek alebo nárok na Sezónkach Bachledka Zľavnená, a to kedykoľvek počas platnosti Sezónky Bachledka a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v stredisku v prípade zistenia, že klient alebo osoba používajúca Sezónku Bachledka úmyselne alebo vedome znemožňuje vykonávanie kontroly neprenosnosti nosiča prevádzkovateľom, najmä  tým, že uvádza prevádzkovateľa do omylu ohľadom totožnosti osoby využívajúcej služby, zmenou obliekania v krátkych časových intervaloch (napríklad počas jedného dňa) alebo zakrývaním si tváre (kuklou, šatkou a podobne), alebo fyzicky zakrývaním monitorovacieho zariadenia pri prechode čítacím zariadením (turniketom). V prípade zneužitia nosiča z dôvodov tu uvedených dôjde k zablokovaniu (znemožneniu) využívania všetkých služieb zakúpených zákazníkom podľa týchto obchodných podmienok. V prípade znehodnotenia nosiča z dôvodu porušenia týchto obchodných podmienok alebo všeobecných obchodných podmienok (v prípade zneužívania nosiča a z toho vyplývajúceho neoprávneného využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom v lyžiarskom stredisku alebo v prípade porušenia bodu 10., 11. alebo 12. týchto obchodných podmienok) nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb v jednotlivých strediskách, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.
 3. Sezónka Bachledka neoprávňuje jej držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl a lyžiarskej a snowboardovej výuky) akýmkoľvek spôsobom, a to ani na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách alebo v iných prevádzkach prevádzkovaných spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, alebo akýmkoľvek iným spôsobom (napr. prostredníctvom internetu) bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 07.10.2022 a sú platné a účinné v období od 07.10.2022 do 30.04.2023 resp. do dňa ukončenia zimnej sezóny 2022/2023 v závislosti od poveternostných a lyžiarskych podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa, pokiaľ tento deň nastane skôr ako deň 30.04.2023. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lanových dráh a lyžiarskych tratí – v stredisku prevádzkovaných spoločnosťou Bachledka Ski&Sun. V prípade, ak ustanovenia týchto obchodných podmienok obsahujú odlišnú úpravu ako všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lanových dráh a lyžiarskych tratí v jednotlivých strediskách prevádzkovaných spoločnosťou Bachledka Ski&Sun (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“) – prednosť majú ustanovenia týchto obchodných podmienok. V rozsahu, v akom sa ustanovenia týchto obchodných podmienok líšia od ustanovení všeobecných obchodných podmienok, sú rozhodujúce ustanovenia týchto obchodných podmienok. Pokiaľ prevádzkovatelia jednotlivých stredísk upravujú podmienky poskytovania služieb odlišne od týchto obchodných podmienok, platia pre jednotlivé strediská obchodné podmienky jednotlivých prevádzkovateľov.

V Bachledovej doline, dňa 07.10.2022