Zamknięte
0/7   0/10   0
Webcam  

Biały kodeks

1. OGLĘDNOŚĆ W STOSUNKU DO INNYCH OSÓB

Każdy na stoku narciarskim jest obowiązany zachowywać się tak, aby nie zagrażać zdrowiu lub życiu, albo nie spowodować szkody sobie lub innemu.

2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSÓB JAZDY

Narciarz musi mieć widoczność przed sobą. Szybkość musi dostosować do swoich zdolności i możliwości, terenu, warunków śniegowych, jak również ilości narciarzy na trasie.

3. WYBÓR KIERUNKU JAZDY

Narciarz zjeżdżający z tyłu musi kierunek swojej jazdy wybrać tak, aby nie zagrażać narciarzowi zjeżdżającemu przed nim. Narciarz zjeżdżający za innym narciarzem musi utrzymywać dostateczny dystans, aby pozostawić narciarzowi przed sobą wolną przestrzeń dla jego kierunku i sposobu jazdy.

4. WYPRZEDZANIE

Wyprzedzać można z prawej i lewej stron tak, aby wyprzedzany narciarz miał dostatecznie dużo przestrzeni dla jego kierunku i sposobu jazdy.

5. WJAZD NA TRASĘ I KONTYNUOWANIE JAZDY PO ZATRZYMANIU

Narciarz, który wjeżdża na trasę zjazdową albo po zatrzymaniu chce znowu kontynuować jazdę, jest obowiązany sprawdzić, czy z góry lub z dołu nie zbliża się inna osoba, aby nie zagrozić sobie ani innemu.

6. ZATRZYMANIE I STANIE

Narciarz nie może bez przyczyny zatrzymać się i stać na zwężonych i nieprzejrzystych częściach trasy zjazdowej. Narciarz, który upadł, musi to miejsce czym prędzej opuścić.

7. WEJŚCIE I ZEJŚCIE

Osoba, która wchodzi lub schodzi po trasie narciarskiej, musi użyć obrzeża trasy zjazdowej.

8. PRZESTRZEGANIE OZNAKOWANIA

Narciarz musi przestrzegać znaków na trasie zjazdowej.

9. UDZIELENIE POMOCY

W przypadku urazu na trasie zjazdowej narciarz jest obowiązany udzielić pomocy i oznajmić uraz osobie uprawnionej. (Górskiemu Pogotowiu Ratunkowemu, ew. pracownikom kolei linowych lub wyciągów.)

10. BEZPIECZEŃSTWO WYPOSAŻENIA NARCIARSKIEGO

Narciarz może używać wyposażenia narciarskiego tylko w takim stanie, w jakim producent gwarantuje bezpieczeństwo podczas używania wyrobu oraz zabezpieczonego przed samowolnym odłączeniem się narty albo innej części wyposażenia.

11. OKAZANIE TOŻSAMOŚCI

Jeśli na trasie narciarskiej doszło do wypadku, każdy uczestnik ewentualnie świadek wypadku jest obowiązany przekazać podstawowe dane o swojej osobie Górskiemu Pogotowiu Ratunkowemu albo pracownikom ośrodka.

12. WEJŚCIE NA TRASY ZJAZDOWE

przed rozpoczęciem i po zakończeniu eksploatacji urządzeń transportowych jest zabronione – grozi niebezpieczeństwo urazu ze strony maszyn przygotowujących trasę, zwłaszcza urządzeń nawijających z rozwiniętą liną!

Każdy użytkownik trasy zjazdowej jest obowiązany przestrzegać reguł zachowania się na trasie zjazdowej, które są dla każdego użytkownika zobowiązujące. Każdy narciarz używa trasy na własne ryzyko i musi ocenić swoje zdolności pod kątem stanu trasy, pogody i ilości narciarzy.

Eksploatator trasy zjazdowej jest uprawniony do zakazania używania trasy zjazdowej osobie, która nie przestrzega reguł zachowania się na trasie zjazdowej. Do tego są uprawnieni ze strony eksploatatora pracownicy kolei linowych oraz osoby przez niego upełnomocnione.