Otvorené od 9:00 - 16:00
7/7   9/10   100-150cm
Webcam  

Biely kódex

Pravidlá správania sa na lyžiarskej trati

Biely kódex

1. Ohľaduplnosť k iným osobám

Na lyžiarskej trati je každý povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.

2. Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy

Lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

3. Voľba smeru jazdy

Lyžiar jazdiaci vzadu, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a
spôsob jazdy.

4. Predbiehanie

Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

5. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení

Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať, alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.

6. Zastavenie a státie

Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesta čo najrýchlejšie opustiť.

7. Výstup a zostup

Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

8. Dodržiavanie označenia

Lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati.

9. Poskytnutie pomoci

Pri úraze na lyžiarskej trati je lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. (Horskej záchrannej službe, príp. pracovníkom lanových dráh alebo vlekov.)

10. Bezpečnosť lyžiarskej výstroje

Lyžiar môže používať lyžiarsky výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Výstroj musí byť zabezpečený proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti.

11. Preukázanie totožnosti

Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe alebo pracovníkom strediska.

12. Vstup na lyžiarske trate

Pred otvorením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na lyžiarsku trať zakázaný – hrozí nebezpečenstvo úrazu strojmi upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!

Každý návštevník lyžiarskej trate je povinný dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati. Každý lyžiar používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav trate, počasie a počet lyžiarov.

Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať vstup na lyžiarsku trat osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na lyžiarskej trati, je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.  Zakázať činnosť zo strany prevádzkovateľa sú oprávnení zamestnanci lanových dráh a osoby poverené prevádzkovateľom.