©2021 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Všeobecné obchodné podmienky skipasy

Obchodné podmienky

Sezónka Bachledka

Zimná Sezóna 2020/2021

 

 

 1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre zimnú sezónu 2020/2021 a sú vydané spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, s.r.o., so sídlom Ždiar 702, 059 55 Ždiar, IČO: 53 125 746, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 40 664/P (ďalej len ako „Bachledka Ski&Sun“ alebo len „prevádzkovateľ“), a ktoré upravujú poskytovanie služieb – prepravu lanovými dráhami a lyžiarskymi vlekmi a využívanie lyžiarskych tratí – v stredisku prevádzkovanom spoločnosťou Bachledka Ski&Sun  podľa týchto obchodných podmienok – a práva a povinnosti s tým súvisiace na základe  Sezónky Bachledka predpredaj. Tieto obchodné podmienky vo vzťahu k Sezónke Bachledka predpredaj sú platné v stredisku Bachledka Ski&Sun.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Bachledka Ski & Sun s.r.o, Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar.
Číslo účtu pre bezhotovostné platby, IBAN: SK78 0200 0000 0043 2211 4455
Telefón: +421 52 44 98 101
E-mail: info@bachledka.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597

Orgán dozoru Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prievozská 32, Bratislava

 

 1. Zákazník má možnosť si pre zimnú sezónu 2020/2021 zakúpiť sezónny lyžiarsky lístok Sezónka Bachledka v zmysle osobitnej ponuky prevádzkovateľa na zimnú sezónu 2020/2021. Sezónka Bachledka je platná v stredisku Bachledka Ski&Sun prevádzkovanom spoločnosťou Bachledka Ski&Sun v termíne odo dňa začiatku zimnej sezóny 2020/2021 v závislosti od poveternostných a lyžiarskych podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa, do 30.04.2021, resp. do dňa ukončenia zimnej sezóny 2020/2021, v závislosti od poveternostných a lyžiarskych podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa, pokiaľ tento deň nastane skôr ako deň 30.04.2021, a to počas prevádzkových hodín lyžiarskeho strediska v zmysle bodu 7.2 týchto obchodných podmienok. Sezónka Bachledka platí aj pre službu večerného lyžovania v stredisku Bachledka Ski&Sun, pokiaľ prevádzkovateľ poskytuje takúto službu, a to za podmienok stanovených prevádzkovateľom strediska.

 

 1. Sezónku Bachledka vydáva spoločnosť Bachledka Ski&Sun vo forme bezkontaktnej čipovej karty – KEY CARD. Bezkontaktná čipová karta – KEY CARD – oprávňuje držiteľa (osobu, ktorej osobné údaje sú načítané na tejto bezkontaktnej čipovej karte pracovníkom prevádzkovateľa) na využívanie služieb poskytovaných v lyžiarskom stredisku prevádzkovanom spoločnosťou Bachledka Ski&Sun v rozsahu služieb uvedených na internetovej stránke bachledka.sk.

 

 1. Zákazník má možnosť zakúpiť si Sezónku Bachledka v období od 01.10.2020 výlučne online nákupu prostredníctvom internetovej stránky www.bachledka.sk. Pri uzatvorení zmluvy o kúpe Sezónky Bachledka zákazník uhradí cenu Sezónky Bachledka v sume podľa typu Sezónky Bachledka a toho, v akom termíne si ju zakúpil. Cena Sezónky Bachledka Normal do 31.10.2020 je 199€, cena Sezónky Bachledka do začiatku lyžiarskej sezóny je 219€ a cena Sezónky Bachledka cez lyžiarsku sezónu je 239€. Cena sezónky Sezónky Bachledka Zľavnený do 31.10.2020 je 179€ €, cena Sezónky Bachledka Zľavnený do začiatku lyžiarskej sezóny je 199€ a cena Sezónky Bachledka Zľavnený cez lyžiarsku sezónu je 219€.

 

 1. Sezónka Bachledka oprávňuje jej držiteľa na využívanie služieb strediska prevádzkovanom spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, počas dennej prevádzky dopravných zariadení v období odo dňa začiatku zimnej sezóny 2020/2021 v závislosti od poveternostných a lyžiarskych podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa do 30.04.2021, resp. do dňa ukončenia zimnej sezóny 2020/2021 v závislosti od poveternostných a lyžiarskych podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa, pokiaľ tento deň nastane skôr ako deň 30.04.2021.

 

 1. Sezónky Bachledka Zľavnená

 

 • Nárok na Sezónku Bachledka Zľavnená majú osoby vo veku 65 a viac rokov. Pre uplatnenie nároku na Sezónku Bachledka Zľavnená prostredníctvom eshopu Bachledka Ski&Sun je zákazník povinný pri registrácii na bachledka.sk uviesť jeho správny dátum narodenia.
 • Nárok na Sezónku Bachledka Zľavnená majú osoby od 120 cm do 15,99 rokov. Pre uplatnenie nároku na Sezónku Bachledka Zľavnená prostredníctvom e-shopu www.bachledka.sk je zákazník povinný uviesť jeho správny dátum narodenia.
 • Sezónku Bachledka Zľavnená pre dieťa do 120 cm je potrebné vyzdvihnúť osobne spolu s dieťaťom v Infocentre strediska Bachledka Ski&Sun so sídlom na adrese Ždiar 702, 059 55 Ždiar v prvý deň uplatnenia nároku na využitie služieb prevádzkovateľa. Dieťa musí byť oblečené v lyžiarskej výstroji, t.j. v lyžiarskej prilbe a v lyžiarskych topánkach, aby ho pracovník Infocentra mohol odmerať. V prípade neprítomnosti dieťaťa alebo pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok, zaniká nárok dieťaťa na Sezónku Bachledka Zľavnená pre dieťa do 120 cm. Nárok na Sezónku Bachledka Zľavnená pre dieťa do 120 cm vzniká len za predpokladu, že jeho zákonný zástupca si zakúpi Sezónku Bachledka.
 • Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 • Pre účely posúdenia možnosti uplatnenia nároku na Sezónku Bachledka Zľavnená je rozhodujúce kritérium pre posúdenie nároku na Sezónku Bachledka Zľavnená podľa bodu 5. týchto obchodných podmienok ku dňu zakúpenia Sezónku Bachledka Zľavnená (nie ku dňu čerpania služieb na Sezónku Bachledka Zľavnená).
 • Uplatnenie nároku na zľavu z dôvodu zdravotného postihnutia (ZŤP, ZŤP-S) sa posudzuje na základe žiadosti zákazníka, ktorého prevádzkovateľ bude informovať o podmienkach uplatnenia zľavy.
 • Pokiaľ si zákazník neuplatní právo na zľavu v čase kúpy Sezónku Bachledka Zľavnená dodatočne poskytnutie zľavy NIE JE MOŽNÉ!
 • Sezónka Bachledka je neprenosná, a to od okamihu jej zakúpenia. Preniesť sezónku môže jednotlivec iba v prípade , že sa sezóna začala, ale neprelyžoval ??? ani jeden deň.
 1. Prevádzka a Prevádzková doba:
  • Prevádzka jednotlivých dopravných zariadení (lanových dráh a lyžiarskych vlekov) v lyžiarskom stredisku je určovaná prevádzkovateľom v závislosti od konkrétnych poveternostných podmienok v lyžiarskom stredisku.
  • Pokiaľ prevádzkovateľ v lyžiarskom stredisku neurčí inak, prevádzková doba lanových dráh a lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v lyžiarskom stredisku je v termíne od začiatku zimnej sezóny 2020/2021 do ukončenia zimnej sezóny 2020/2021 od 9:00 hod. do 16:00 hod.
  • Prevádzková doba je určená ako denná prevádzková doba, ktorá predstavuje prevádzku počas dňa v dopoludňajších a popoludňajších hodinách v časoch uvedených v bode 7.2, pokiaľ nie je prevádzkovateľom určené inak.
  • V termíne od začiatku zimnej sezóny 2020/2021 do ukončenia zimnej sezóny 2020/2021 v čase od 16:30 hod. do 8:30 hod. sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, preto je prísny zákaz vstupu na lyžiarske trate a príslušne zariadenia a priestory prevádzkovateľa.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu dopravných zariadení a lyžiarskych tratí v lyžiarskom stredisku. Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lanových dráh a lyžiarskych tratí sú denne k dispozícii v lyžiarskom stredisku, ako aj na internetovej stránke bachledka.sk.
 2. Strata, odcudzenie a poškodenie nosiča:
  • Strata alebo odcudzenie nosiča:
   • Pri strate alebo odcudzení nosiča je držiteľ Sezónky Bachledka povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť v Infocentre alebo v pokladni prevádzkovateľa Bachledka Ski&Sun. Držiteľ Sezónky Bachledka je povinný predložiť preukaz totožnosti (alebo iný doklad preukazujúci totožnosť) osoby, na meno ktorej bola Sezónka Bachledka vydaná (prípadne jeho zákonného zástupcu). Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od držiteľa Sezónky Bachledka predloženie e-mailu alebo pokladničný doklad potvrdzujúcej nákup. Až po nahlásení straty alebo odcudzenia a predložení požadovaných dokladov je možné nosič zablokovať a overiť potrebné údaje. Držiteľ Sezónky Bachledka obdrží náhradný nosič Sezónka Bachledka. Poplatok za vystavenie náhradnej Sezónky Bachledka je =0,- EUR. V prípade vydania náhradnej Sezónky Bachledka je držiteľ Sezónky Bachledka povinný uhradiť zálohu za bezkontaktnú čipovú kartu =2,- EUR. Držiteľ Sezónky Bachledka nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy alebo alikvotnej čiastky prípadne na inú formu odškodnenia za dni vyjazdené v dôsledku oneskoreného nahlásenia straty alebo odcudzenia Sezónky Bachledka  a jeho zablokovania. Držiteľ Sezónky Bachledka, ktorý nepredloží doklady uvedené v tomto bode, nemá nárok na náhradnú Sezónky Bachledka ani na inú formu odškodnenia za stratu alebo odcudzenie Sezónky Bachledka /nosiča.
  • Poškodenie nosiča
   • V prípade poškodenia nosiča Sezónky Bachledka držiteľ Sezónky Bachledka bezodkladne oznámi túto skutočnosť v Infocentre alebo v pokladni spoločnosti Bachledka Ski&Sun. Držiteľ Sezónky Bachledka je povinný predložiť spolu s poškodeným nosičom Sezónky Bachledka preukaz totožnosti (alebo iný doklad preukazujúci totožnosť) osoby, na meno ktorej bola Sezónka Bachledka vydaná (prípadne jeho zákonného zástupcu). Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od držiteľa nosiča predloženie e-mailu alebo pokladničný doklad potvrdzujúcej nákup. V prípade, ak nebude možné poškodený nosič Sezónky Bachledka opätovne nakódovať, držiteľ Sezónky Bachledka obdrží náhradnú Sezónku Bachledka. V prípade mechanického poškodenia nosiča Sezónky Bachledka je držiteľ Sezónky Bachledka povinný zaplatiť za vystavenie náhradnej Sezónky Bachledka poplatok v sume =0,- EUR. V prípade vydania náhradného nosiča Sezónky Bachledka je držiteľ Sezónky Bachledka povinný uhradiť zálohu za bezkontaktnú čipovú kartu v sume =2,- EUR.
  • Zabudnutie nosiča
   • V prípade, že si držiteľ zabudne pri príchode do lyžiarskeho strediska nosič (KEY CARD), pre držiteľa platí ustanovenie bodu 8.1.1 týchto obchodných podmienok.

 

 1. Reklamácie a náhrada cestovného:
  • Poskytovanie služieb spoločnosťou Bachledka Ski&Sun sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
  • Zákazník má právo na poskytnutie služieb prepravy lanovými dráhami alebo lyžiarskymi vlekmi v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.
  • Zákazník má možnosť uplatniť si nároky z nedostatkov služieb (reklamáciu) v Infocentre prevádzkovateľa nachádzajúcom sa v lyžiarskom stredisku alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu infocentrum@bachledka.sk, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti Bachledka Ski&Sun v lehote ustanovenej v týchto obchodných podmienkach. Zákazník je povinný uplatniť si nároky z nedostatkov služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (chybu alebo chyby prepravných služieb – neuskutočnenie prepravy), najneskôr však nasledujúci kalendárny deň po dni, v ktorom sa preprava neuskutočnila, inak právo na reklamáciu zaniká. V prípade písomne uplatnenej reklamácie sa lehota považuje za zachovanú, ak je písomná reklamácia doručená spoločnosti Bachledka Ski&Sun prvý pracovný deň po vzniku práva zákazníka na uplatnenie reklamácie.
  • Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť preukaz totožnosti a potvrdenie o nákupe služby. Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude zákazník vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú prevádzkovateľom.
  • Náhradu cestovného za deň, v ktorom zákazník prešiel prechodové zariadenie – turniket a preprava sa neuskutočnila v dôsledku výpadku prevádzky dopravného zariadenia na dobu kratšiu ako 60 minút a zároveň došlo k zníženiu prepravnej kapacity dopravných zariadení strediska, v ktorom prešiel držiteľ Sezónky Bachledka v daný deň cez turniket, respektíve ak nebola zahájená doprava na žiadnej lanovej dráhe v lyžiarskom stredisku, prevádzkovateľ neposkytuje.
  • Držiteľ Sezónky Bachledka môže požiadať prevádzkovateľa, a to v prípade predloženia lekárskeho potvrdenia z dôvodu dlhodobej choroby, úrazu, tehotenstva alebo iného hodnoverného podkladu potvrdzujúceho inú závažnú okolnosť (úmrtie, práca alebo štúdium v zahraničí) o nasledovné:
   • V prípade, ak nevyužil Sezónku Bachledka ani 1 krát (tzn. neurobil ani jeden (1) prechod turniketom) o 100% refundáciu ním zaplatenej ceny Sezónky Bachledka vo forme voucheru na nasledujúcu lyžiarsku sezónu alebo o zmenu držiteľa Sezónky Bachledka,
   • V prípade, ak využil Sezónku Bachledka čo i len 1krát (tzn. ak prešiel turniketom na ktoromkoľvek prepravnom zariadení v stredisku Bachledka Ski&Sun) nevzniká nárok na zmenu držiteľa Sezónky Bachledka. Držiteľ Sezónky Bachledka je povinný predložiť oznámenie o úraze alebo inej závažnej okolnosti najneskôr do 10 dní od úrazu, od zistenia skutočnosti dlhodobej práceneschopnosti alebo inej závažnej skutočnosti odôvodňujúcej zmenu držiteľa zakúpenej Sezónky Bachledka vrátane preukazu totožnosti osoby (prípadne jeho zákonného zástupcu), Infocentru strediska Bachledka Ski&Sun alebo na emailovú adresu infocentrum@bachledka.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo individuálne posúdiť každý takýto prípad a určiť oprávnenosť požiadavky na 100% refundáciu alebo na zmenu držiteľa Sezónky Bachledka. V prípade vzniku závažnej okolnosti brániacej držiteľovi zakúpenej Sezónky Bachledka (dlhodobá choroba, úraz, a pod.) využívať služby, na ktoré ho zakúpená Sezónka Bachledka oprávňuje, je možný výlučne postup podľa bodu 9.6.1 a 9.6.2 týchto obchodných podmienok a držiteľ Sezónky Bachledka nemá právo na akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu. Zmena držiteľa Sezónky Bachledka je možná len na osobu, ktorá by bola oprávnená zakúpiť si Sezónku Bachledka za rovnakú cenu ako jej pôvodný držiteľ alebo na osobu, ktorá spadá do kategórie oprávňujúcej zakúpenie Sezónky Bachledka za cenu nižšiu ako je cena Sezónky Bachledka pôvodného držiteľa; v takomto prípade však nemá drziteľ Sezónky Bachledka právo na vrátenie rozdielu v cene Sezónky Bachledka.
  • V prípade, ak držiteľ Sezónky Bachledka nevyužil Sezónku Bachledka počas zimnej sezóny 2020/2021 ani 1 krát (tzn. neurobil ani jeden (1) prechod turniketom na niektorom z prepravných zariadení spoločnosti Bachledka Ski& Sun počas jej doby platnosti) z dôvodu vyššej moci (t.j. z dôvodu nezáhajenia lyžiarskej sezóny, zahájenia lyžiarskej sezóny, ktorá bude prerušená v lyžiarskom stredisku prevádzkovateľa z dôvodu nariadení verejnej moci ako prevencie proti šíreniu nákazlivej choroby alebo iných obmedzení nariadených verejnou mocou, z dôvodu prírodnej katastrofy (zemetrasenie, povodeň, pád meteoritov, hurikán, epidémia), vojny alebo terorizmu, ktorá bude mať dlhodobé (presahujúce dobu zimnej sezóny 2020/2021) alebo trvalé následky), má právo na vrátenie ním uhradenej ceny Sezónky Bachledka vo forme voucheru na nasledujúcu lyžiarsku sezónu. Taktiež má právo na vrátenie ním uhradenej ceny Sezónky Bachledka vo forme voucheru na nasledujúcu lyžiarsku sezónu ten držiteľ Sezónky Bachledka, ktorý v sezóne 2020/2021 využil uvedenú sezónku iba počas  troch (3) dní prevádzky v roku 2020. V prípade ak orgány verejnej moci umožnia prevádzkovateľovi pokračovať v lyžiarskej sezóne a držiteľ Sezónky Bachledka bude môcť v lyžiarskej sezóne pokračovať z dôvodu zrušenia nariadení verejnej moci resp. vyššej moci (eventuálne možnosti využívať služby prevádzkovateľa po preukázaní sa negatívnym testom na COVID 19), nevzniká mu nárok na vrátenie ním uhradenej ceny Sezónky Bachledka vo forme voucheru na ďalšiu lyžiarsku sezónu.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek zákazníka a poskytnutia náhrady cestovného a jeho spôsobu alebo výšky.
  • V prípade, ak zákazník – spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

10. Zásady spracúvania osobných údajov:

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov Bachledka Ski&Sun a sú uverejnené na internetovej stránke https://bachledka.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov

 1. Kúpou Sezónky Bachledka a využívaním služieb lyžiarskom stredisku Bachledka Ski&Sun ako aj ďalších prevádzkach prevádzkovaných spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, a to : spoločnosťou Chodník korunami stromov s.r.o., spoločnosťou IMMOBAU s.r.o., spoločnosťou FIMA INVEST s.r.o. a spoločnosťou TATRADOM s.r.o. sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny povereného zamestnanca prevádzkovateľov, prepravné podmienky, tieto obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky platné v jednotlivých prevádzkach, jednotlivé prevádzkové poriadky a Biely kódex, ktorý je zverejnený na webovej stránke spoločnosti a je dostupný vo všetkých pokladniach a Infocentre v lyžiarskom stredisku. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať aj bezpečnostné pokyny a pokyny poverených zamestnancov prevádzkovateľa alebo nimi určených osôb.
 2. Spoločnosť Bachledka Ski&Sun je oprávnená nosič znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v stredisku prevádzkovanom spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, ako aj v ďalších prevádzkach prevádzkovaných spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, a to: spoločnosťou Chodník korunami stromov s.r.o., spoločnosťou FIMA INVEST s.r.o., spoločnosťou IMMOBAU s.r.o., spoločnosťou TATRADOM s.r.o.,  a to kedykoľvek počas platnosti Sezónky Bachledka v prípade zistenia, že nosič na využívanie služieb strediska používa osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať, a to osoba, ktorá nie je uvedená ako držiteľ Sezónky Bachledka. Sezónky Bachledka sú platné len s preukazom totožnosti, pri deťoch do 15 rokov s preukazom poistenca alebo iným dokladom preukazujúcim vek dieťaťa, pri Sezónkach Bachledka Zľavnená s preukazom preukazujúcim nárok na vydanie Sezónkach Bachledka Zľavnená. Spoločnosť Bachledka Ski&Sun má právo požadovať doklad totožnosti alebo iný doklad , ktorým držiteľ môže preukázať svoj vek alebo nárok na Sezónkach Bachledka Zľavnená, a to kedykoľvek počas platnosti Sezónky Bachledka a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v stredisku v prípade zistenia, že klient alebo osoba používajúca Sezónku Bachledka úmyselne alebo vedome znemožňuje vykonávanie kontroly neprenosnosti nosiča prevádzkovateľom, najmä  tým, že uvádza prevádzkovateľa do omylu ohľadom totožnosti osoby využívajúcej služby, zmenou obliekania v krátkych časových intervaloch (napríklad počas jedného dňa) alebo zakrývaním si tváre (kuklou, šatkou a podobne), alebo fyzicky zakrývaním monitorovacieho zariadenia pri prechode čítacím zariadením (turniketom). V prípade zneužitia nosiča z dôvodov tu uvedených dôjde k zablokovaniu (znemožneniu) využívania všetkých služieb zakúpených zákazníkom podľa týchto obchodných podmienok. V prípade znehodnotenia nosiča z dôvodu porušenia týchto obchodných podmienok alebo všeobecných obchodných podmienok (v prípade zneužívania nosiča a z toho vyplývajúceho neoprávneného využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom v lyžiarskom stredisku alebo v prípade porušenia bodu 10., 11. alebo 12. týchto obchodných podmienok) nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb v jednotlivých strediskách, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.
 3. Sezónka Bachledka neoprávňuje jej držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl a lyžiarskej a snowboardovej výuky) akýmkoľvek spôsobom, a to ani na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách alebo v iných prevádzkach prevádzkovaných spoločnosťou Bachledka Ski&Sun, alebo akýmkoľvek iným spôsobom (napr. prostredníctvom internetu) bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2020 a sú platné a účinné v období od 01.10.2020 do 30.04.2021 resp. do dňa ukončenia zimnej sezóny 2020/2021 v závislosti od poveternostných a lyžiarskych podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa, pokiaľ tento deň nastane skôr ako deň 30.04.2021. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lanových dráh a lyžiarskych tratí – v stredisku prevádzkovaných spoločnosťou Bachledka Ski&Sun. V prípade, ak ustanovenia týchto obchodných podmienok obsahujú odlišnú úpravu ako všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lanových dráh a lyžiarskych tratí v jednotlivých strediskách prevádzkovaných spoločnosťou Bachledka Ski&Sun (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“) – prednosť majú ustanovenia týchto obchodných podmienok. V rozsahu, v akom sa ustanovenia týchto obchodných podmienok líšia od ustanovení všeobecných obchodných podmienok, sú rozhodujúce ustanovenia týchto obchodných podmienok. Pokiaľ prevádzkovatelia jednotlivých stredísk upravujú podmienky poskytovania služieb odlišne od týchto obchodných podmienok, platia pre jednotlivé strediská obchodné podmienky jednotlivých prevádzkovateľov.

 

V Ždiari, dňa 01.10.2020