©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych –RODO, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy nr. 18/2018 w sprawie ochrony danych osobowych, wypełniamy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Proszę przeczytać następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest firma IMMOBAU s.r.o., Kuzmányho 12 811 06 Bratislava, REGON:. 35841893, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Bratislava I, sekcja sro, Insert nr 27162/B.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej je przetwarzamy?

 

Przetwarzanie relacji umownych i przed zawarciem umowy:

W związku z obsługą zamówień produktów z naszego sklepu internetowego i świadczenia usług, jesteśmy upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych i danych osobowych Waszych pracowników na podstawie umowy bez Państwa zgody.

 

Dane osobowe uzyskane od Państwa poprzez wypełnienie formularza kontaktowego przeznaczone są do celów stosunków przedumownych (np. wniosek o fundusze, wniosek o bardziej szczegółową specyfikację oferowanych produktów lub usług) oraz jesteśmy upoważnieni do ich przetwarzania bez Państwa zgody.

 

Przetwarzanie w oparciu o zgodę:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa dobrowolną zgodą w celu wysyłania bezpłatnego biuletynu firmy, dzięki któremu możemy Was informować o naszych nowościach. Mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie klikając link wyloguj bezpośrednio w wysłanej wiadomości e-mail (wykluczenie odpowiedzialności) lub wysyłając żądanie na adres e-mail: suhlas@bachledka.sk.

 

Które podmioty mają dostęp do Państwa danych osobowych?

 

Korzystamy z usług pośredników zewnętrznych i osób trzecich: Slovenská pošta a.s., Slovak Parcel Service s.r.o. , BAJAN company s.r.o., Tatra banka a.s., Google LLC, The Rocket Science Group, LLC, Chodník korunami stromov s.r.o, Ing Milan Juraška, HGdata s.r.o., Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor, SAYTECH, s.r.o., TATRY SUPER SKI Sp. z o.o. Przy wszystkich pośrednikach dbamy o to, aby postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, byli zobowiązani do zachowania poufności i przetwarzały Państwa dane wyłącznie w ramach umów oraz aby odpowiednio ich chronili zgodnie z wymaganiami RODO, międzynarodowymi standardami i obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe, które umieściliście w naszym formularzu zamówienia przy zakupie jednego z naszych produktów w naszym e-sklepie, są przetwarzane w celu realizacji stosunków przed zawarciem umowy i w trakcie umowy. Wszystkie informacje przekazane nam za pośrednictwem formularza zamówienia wymagane są do sprawnego, szybkiego przetwarzania Pastwa zamówienia. Państwa dane przetwarzamy i przechowujemy przez 3 lata. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom. Wysyłając e-mail do suhlas@bachledka.sk mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu i przechowywaniu Państwa danych osobowych, a także możecie nas poprosić o ich usunięcie.

 

Niektóre dane przetwarzamy w okresie ustawowego okresu do ich archiwizacji (np. księgowe i podatkowe przepisy, przepisy dotyczące archiwizacji i rejestru itp), czasu wymaganego do atestacji roszczeń prawnych (np. w przypadku reklamacji) lub czasu niezbędnego do osiągnięcia celu (np . jeśli kontaktowaliście nas z pytaniem na temat konkretnego produktu a do zawarcia umowy ostatecznie nie dojdzie, Państwa dane usuniemy natychmiast po odpowiedzi na Państwa pytania = osiągnięto cel).

 

Dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dla celów stosunków przedumownych będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta, przetwarzamy Państwa dane tylko w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub prośbę. Po takim przetwarzaniu, Państwa dane zostaną natychmiast usunięte z naszej bazy danych. Dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w celu realizacji umowy (np. zakupu produktu, usługi) będą przetwarzane wyłącznie przez okres trzech lat.

 

Dane osobowe uzyskane dzięki Państwa zgodzie (w celu subskrybowania biuletynu) przetwarzamy w tym celu maksymalnie przez 3 lata od daty jej wystawienia, po upłynięciu tego okresu dane z naszej bazy danych zostają usunięte. Jeśli są Państwo naszym aktywnym klientem (= odpowiadają Państwo na oferty biuletynu, regularnie zamawiają Państwo u nas towary lub usługi), Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez dłuższy czas. Nie przekazujemy Waszego adresu e-mail innym podmiotom. Państwa zgoda na przetwarzanie Waszych danych osobowych może oczywiście zostać w każdej chwili wycofana, wysyłając wiadomość e-mail na adres suhlas@bachledka.sk.

 

 

Jakie mają Państwo prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Maja Państwo prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Wasze dane osobowe dotyczące Was, a jeśli tak jest, mają Państwo prawo uzyskania dostępu do tych danych osobowych.

 

Prawo do poprawy danych osobowych:

Mają Państwo prawo do poprawiania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

 

Prawo do wymazania (zapomnienia):

Jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w przypadku gdy:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały uzyskane lub przetworzone w inny sposób;
 • cofają Państwo zgodę, w ramach której odbywa się przetwarzanie;
 • nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • jesteście przeciwni przetwarzaniu i nie istnieją  żadne uzasadnione powodu do przetwarzania;
 • jesteście przeciwni przetwarzaniu;
 • dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia ustawowego obowiązku na mocy prawa Unii lub prawa SR;
 • dane osobowe uzyskano w związku z ofertą usług informacyjnych firmy.

 

Żądanie usunięcia nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest konieczne:

 • w celu korzystania z prawa do wolności słowa i przepływu informacji;
 • w celu wypełnienia ustawowego obowiązku;
 • do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
 • w celu udowodnienia, zastosowania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo żądać od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych osobowych, w odniesieniu do jednego z poniżyszych przypadków:

 • jeśli kwestionują Państwo dokładność swoich danych osobowych, ograniczymy ich przetwarzanie, dopóki nie sprawdzimy ich dokładności;
 • jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe nielegalnie a nie wyrażacie zgody na usunięcie danych osobowych, zamiast tego żądacie ograniczenia ich użycia;
 • Dane osobowe nie są już potrzebne, ale trzebujecie je w celu udowodnienia, zastosowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • jeśli nie wyrażacie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ograniczymy ich przetwarzanie, dopóki nie sprawdzimy, czy nasze uzasadnione interesy przeważają nad Państwa powodami.

 

Jeżeli przetwarzanie jest ograniczone,  takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, są przetwarzane:

 • tylko za Państwa zgodą;
 • w celu udowodnienia, zastosowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
 • ze względu na nadrzędny interes publiczny.

 

Prawo do przekazywania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które nam udostępniliście, oraz mają Państwo prawo do przekazania tych danych do innego operatora (np. przy zmianie dostawcy danej usługi). Państwa dane osobowe jesteśmy zobowiązani udostępnić na Państwa żądanie w uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie (np. XML lub CSV).

 

Obowiązek powiadomienia w związku z poprawą lub usunięciem danych osobowych lub ograniczeniem przetwarzania.

Powiadomimy każadego odbiorce, do którego dane osobowe zostały przekazane , o każdym sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub nie wymaga nieodpowiedniego wysiłku.

 

Prawo do sprzeciwu.

Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa dla celów marketingu bezpośredniego. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich przetwarzanie w celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już wykorzystywane do takich celów.

 

Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Podczas pracy na naszej stronie internetowej nie podejmujemy żadne decyzje, które byłyby oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a ani Państwa dane osobowe w żaden sposób nie profilujeme.

 

Nasze strony internetowe i siecie społeczne.

Przy udostępnieniu funkcji mediów społecznościowych dochodzi również do przetwarzania Pańskich danych osobowych. Nasi partnerzy z dziedziny socialnych medii, Facebook, Instagram, Tripadvisor, Twitter, mogą informacje, które otrzymali od nas, skombinować z innymi danymi, które im dostarczyliście albo, które uzyskali od Was podczas korzystania z ich usług. Dla niektórych funkcji w ramach naszej strony używamy jako dostawce trzecią osobę, na przykład wideo udostępnione w serwisie YouTube i link do tej usługi. We wszystkich połączeniach mediów społecznościowych dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych, i to autonomicznie, opiera się to nie tylko na naszych instrukcjach jako operatora serwisu. Media społecznościowe są zarówno w pozycji pośredników, ale w niektórych przypadkach również wspólnych operatorów w rozumieniu RODO. Tak więc, przed rozpoczęciem korzystania z linków do mediów społecznościowych, należy przeczytać odpowiednie zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych (polityka prywatności) zainteresowanej osoby trzeciej = media społecznościowe.

 

Do kogo mogą Państwo się zwrócić w sprawie przetwarzania Waszych danych osobowych?

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub sugestie dotyczące przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcą Państwo wykorzystać niektóre z Waszych praw, prosimy o kontakt na adres: suhlas@bachledka.sk. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie, że doszło do naruszenia Pańskich praw.

Verified by MonsterInsights