©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Adatvédelem és ÁSZF

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó alapelvek

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint a Tt. 2018/18 számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény alapján ezennel eleget teszünk tájékoztatási kötelezettségünknek az Ön személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban.

 

Kérjük, olvassa el az alábbi tudnivalókat az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Ki kezeli a személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, Szlovákia székhelyű, 35841893 cégjegyzékszámú, a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékének Sro szakaszába tartozó,  27162/B betétszám alatt bejegyzett IMMOBAU s.r.o. társaság kezeli.

 

Milyen célból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, és mi az adatkezelés jogalapja?

 

Szerződésen és előszerződéses jogviszonyon alapuló adatkezelés:

Az internetes üzletünk termékeire vonatkozó megrendeléseinek a teljesítésével, valamint a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban, jogunkban áll az Ön, valamint az Ön munkavállalóinak a személyes adatait kezelni a szerződéses jogviszony alapján, az Ön hozzájárulása nélkül is.

A kapcsolattartási űrlap kitöltése által Öntől begyűjtött személyes adatok az előszerződéses jogviszony céljaira szolgálnak (pl. árajánlat iránti kérelem, az általunk nyújtott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó bővebb információk iránti kérelem), és jogunkban áll ezen adatokat az Ön hozzájárulása nélkül is kezelni.

 

Hozzájárulás alapján történő adatkezelés:

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával kezelhetjük a vállalati hírlevelek ingyenes megküldése céljából, amellyel tájékoztathatjuk Önt a híreinkről. Önnek jogában áll ezen hozzájárulását bármikor visszavonni közvetlenül a megküldött hírlevélben – emailben (disclaimer) feltüntetett leiratkozási linkre kattintással vagy a suhlas@bachledka.sk e-mail címre küldött kérelemmel.

 

Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz?

Az alábbi külső adatfeldolgozók és harmadik felek szolgáltatásait vesszük igénybe: Slovenská pošta a.s., Slovak Parcel Service s.r.o., BAJAN company s.r.o., Tatra banka a.s., Google LLC, The Rocket Science Group, LLC, Chodník korunami stromov s.r.o, Ing Milan Juraška, HGdata s.r.o., Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor, SAYTECH, s.r.o., TATRY SUPER SKI Sp. z o.o. Minden adatkezelő esetében ügyelünk arra, hogy a hatályos törvények szerint járjon el, titoktartási kötelezettség vonatkozzon rá, az Ön adatait kizárólag a megkötött szerződésekre vonatkozóan dolgozza fel és megfelelő védelmet biztosítson az adatok számára összhangban a GDPR, nemzetközi szabványok és a hatályos előírások követelményeivel.

 

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait?

 

Az e-shopunk valamely terméke megvásárlásakor, a megrendelőlapunkon az Ön által feltüntetett személyes adatokat, az előszerződéses és szerződéses jogviszony teljesítése miatt dolgozzuk fel. Minden adat, melyet a megrendelőlap kitöltése által rendelkezésünkre bocsát, az Ön megrendelésének problémamentes, megfelelő és gyors teljesítése miatt szükséges. Az adatait 3 éven át kezeljük és tároljuk. A személyes adatait nem adjuk ki harmadik személyek számára. A suhlas@bachledka.sk címre történő email küldésével tiltakozhat a személyes adatai, általunk történő feldolgozása és tárolása ellen és kérelmezheti azok törlését.

 

Némely adatot a törvények által, az archiválásukra előírt ideig (pl. könyvviteli és adóügyi jogszabályok, az archiválásra és nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok stb.), a jogi igények előterjesztéséhez szükséges ideig (pl. panasz esetén) vagy az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges ideig kezeljük (pl. abban az esetben, ha egy konkrét termékre vonatkozó kérdéssel keres meg minket és az ügylet végül mégsem valósul meg, az adatait a kérdése megválaszolása után azonnal töröljük = a cél megvalósult).

 

A kapcsolattartási űrlap kitöltése által az előszerződéses jogviszony céljából begyűjtött személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig kezeljük. Ha a szerződés teljesítése nem valósul meg, az adatait kizárólag a kérdéseinek, illetve kérelmeinek a teljesítése céljából kezeljük. Ezen teljesítés után az adatait azonnal töröljük az adatbázisunkból. A kapcsolattartási űrlap kitöltése által szerződésteljesítés céljából begyűjtött személyes adatokat (pl. termék, szolgáltatás vásárlása) kizárólag 3 évig kezeljük.

 

Az Ön (hírlevél küldéséhez adott) hozzájárulásával begyűjtött személyes adatokat ezen célból legfeljebb a hozzájárulástól számított 3 éven át kezeljük, és ezen időszak elteltével ezen adatokat töröljük az adatbázisunkból. Ha Ön aktív ügyfelünk (= válaszol a hírleveleinkben feltüntetett ajánlatainkra, ismételten rendel tőlünk terméket vagy szolgáltatást), személyes adatait hosszabb ideig is kezelhetjük. Az e-mail címét nem adjuk ki harmadik személyek számára. A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja a suhlas@bachledka.sk címre történő email megküldése által.

 

 

Milyen jogokkal rendelkezik a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga:

Önnek jogában áll igazolást kérni tőlünk a személyes adatai kezeléséről, ill. jogában áll hozzáférést kapni ezen személyes adatokhoz.

 

A személyes adatok helyesbítésére való jog:

Önnek jogában áll helyesbíteni a személyes adatait, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

 

Törlésre (elfeledtetésre) való jog:

Kötelesek vagyunk haladéktalanul törölni a személyes adatait, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat begyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását;
 • nem áll fenn egyéb jogalap a személyes adatai kezelésére;
 • tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű indok az adatkezelésre;
 • tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni;
 • a személyes adatok begyűjtésére, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban került sor.

 

Az adatkezelő nem tesz eleget a törlés iránti kérelemnek, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jog gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügyet érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célokból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, az alábbiak teljesülése esetén:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és tiltakozik az adatok törlése ellen, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat a jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • ha tiltakozik az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy a mi jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a megőrzés kivételével, csak a következő okokból lehet kezelni:

 • csak az Ön hozzájárulásával;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • természetes vagy jogi személy jogainak a védelméhez;
 • fontos közérdekéből.

 

Az adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, egy másik adatkezelő számára továbbítsa (pl. szolgáltatásnyújtó változása esetén). Az Ön adatait a kérelme alapján kötelesek vagyunk tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. XML vagy CSV) a rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Tájékoztatunk minden címzetett, minden módosításról, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen, a személyes adatait a továbbiakban ezen célból nem használjuk fel.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A honlapunk üzemeltetése során nem hozunk automatizált feldolgozáson alapuló döntéseket, és a személyes adatai alapján, semmilyen módon nem alakítunk ki profilt.

 

Honlapunk és a közösségi hálózatok

A személyes adatok feldolgozására sor kerül a közösségi médiák funkcióinak a biztosítása során is. Közösségi médiapartnereink – a Facebook, az Instagram, a Tripadvisor, a Twitter – a tőlünk begyűjtött adatokat társíthatják más, az Ön által megadott vagy az Öntől a szolgáltatásaik igénybevétele során begyűjtött adatokkal. A honlapunk némely funkcióinak a keretein belül, egyéb beszállítókat veszünk igénybe, például a YouTube -on közzétett videók vagy ezen szolgáltatásra vonatkozó hivatkozások esetén. A közösségi médiákra történő minden hivatkozás esetén, a személyes adatai is feldolgozásra kerülnek, mégpedig honlap üzemeltetőitől független módon. A közösségi médiák tehát egyúttal adatfeldolgozók, illetve némely esetben a GDPR alapján, közös adatkezelők is. Tehát mielőtt a igénybe venné a közösségi médiákra rörténő hivatkozásokat, javasolt részletesen átolvasnia az adott harmadik fél – közösségi médiák – adatvédelmi szabályzatát (Privacy Policy) is.

 

Kihez fordulhat a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?

 

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, illetve, ha érvényesíteni szeretné valamely jogát, kérjük írjon nekünk a suhlas@bachledka.sk címre.  Továbbá jogában áll továbbá panaszt nyújtani a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalába, ha úgy véli, hogy sérültek a jogai.

Verified by MonsterInsights