©2022 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Zasady zachowania

Zasady zachowania się w bikeparku

1. WJAZD NA TRASĘ I ODJAZD PO ZATRZYMANIU
Przed wjazdem na trasę rowerzysta powinien dokładnie zapoznać się z trasą i przeszkodami, żeby ocenić, czy jego umiejętności są wystarczające do pokonania trasy. Rowerzysta, który wjechał na trasę, zatrzymał się, a następnie chce kontynuować jazdę, powinien uprzednio sprawdzić, czy nie zagraża sobie lub innemu rowerzyście.

2. WYBÓR KIERUNKU JAZDY W BIKEPARKU
Trasy rowerowe są jednostronne: start – meta. Należy przestrzegać kierunku jazdy zgodnie z oznakowaniem trasy.

3. BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU
Należy używać wyłącznie sprzętu rowerowego w takim stanie, w którym producent gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Konieczne jest używanie kasku, rękawic, ochraniaczy na łokcie, kolana, plecy i klatkę piersiową.

4. PRĘDKOŚĆ I SPOSÓB JAZDY
Rowerzysta korzystający z trasy musi mieć przed sobą dobrą widoczność. Należy dostosować prędkość do własnych umiejętności i możliwości, stanu trasy oraz poszczególnych przeszkód.

5. ZACHOWANIE WZGLĘDEM INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W BIKEPARKU
Każdy, kto znajduje się na trasie rowerowej powinien zachowywać się w taki sposób, żeby nie zagrażać zdrowiu i życiu, ani nie wyrządzić szkody sobie i innym osobom. Rowerzysta, który jedzie za innym rowerzystą nie może zagrażać jadącemu przed nim, musi zachować odpowiednią odległość, aby nie przeszkadzać w jeździe. Odległość między rowerzystami na trasie powinna wynosić co najmniej 30 m.

6. WYPRZEDZANIE
Na trasie obowiązuje zakaz wyprzedzania. Należy przestrzegać kierunku jazdy.

7. PRZESTRZEGANIE OZNAKOWANIA
Rowerzysta ma obowiązek przestrzegać oznakowania na trasie rowerowej.

8. UDZIELANIE POMOCY
W razie wypadku na trasie, rowerzysta ma obowiązek udzielić pomocy i zawiadomić obsługę bikeparku o wypadku. Zgłoszenia przyjmowane są w dolnej stacji kolejki linowej i w centrum informacji.

9. OSTRZEŻENIE
Rowerzysta korzysta z bikeparku na własną odpowiedzialność. Rowerzyści poniżej 18 roku życia mogą korzystać z bikeparku jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rowerzyści poniżej 15 roku życia mogą korzystać z bikeparku jedynie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. Zabrania się korzystania z bikeparku oraz wstępu na teren bikeparku poza godzinami otwarcia i bez biletu wstępu. Prawo wstępu do bikeparku za pozwoleniem obsługi bikeparku. Zarządca bikeparku ma prawo zakazać korzystania z bikeparku rowerzyście, który nie przestrzega zasad zachowania się w bikeparku.

10. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE W BIKEPARKU
Zakaz wykonywania czynności innych niż jazda na rowerze. Zakaz demontowania, przerabiania, dewastowania trasy, przeszkód i oznakowania trasy. Zakaz wstępu dla dzieci bez opiekuna. Zakaz jazdy na rowerze pod wpływem alkoholu i substancji odurzających. Zakaz palenia i używania otwartego ognia. Zakaz używania szklanych pojemników. Zakaz prowadzenia roweru w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Zakaz wstępu dla pieszych. Zakup biletu wstępu i wstęp na teren bikeparku jest jednoznaczny ze zobowiązaniem przestrzegania zasad zachowania się w bikeparku oraz przyjęciem do wiadomości korzystania z bikeparku na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zarządca bikeparku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na mieniu, zdrowiu i życiu osób korzystających z bikeparku.