©2022 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Pravidlá správania sa

Pravidlá správania sa v bike parku

1. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ
Pred vjazdom na trať je cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť s traťou a prekážkami, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý vošiel na cyklistickú trať, zastavil a po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či neohrozuje seba alebo iného cyklistu.

2. VOĽBA SMERU JAZDY V BIKE PARKU
Cyklistické trate sú jednosmerné štart – cieľ, cyklista musí dodržiavať smer jazdy určený označením trate.

3. BEZPEČNOSŤ CYKLISTICKEJ VÝSTROJE
Cyklista môže používať cyklistickú výstroj len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Je nevyhnutné používať prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu a hrudný kôš.

4. RÝCHLOSŤ A SPÔSOB JAZDY
Cyklista jazdiaci na tratiach bike parku musí mať prehľad o trati pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, stavu trate a jednotlivých prekážok.

5. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM V BIKE PARKU
Každý na cyklistickej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie a život, alebo aby nespôsobil škodu sebe a inému. Cyklista, ktorý jazdí za ďalším cyklistom nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Rozostup medzi cyklistami jazdiacich po trati musí byť minimálne 30m.

6. PREDBIEHANIE
Na cyklistickej trati je zákaz predbiehania a cyklista musí dodržiavať smer jazdy.

7. DODRŽIAVANIE OZNAČENIA
Cyklista je povinný dodržiavať označenie na cyklistickej trati.

8. POSKYTNUTIE POMOCI
Pri úraze na cyklistickej trati je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz obsluhe parku. Ohlasovacie miesto je údolná stanici lanovky a infocentrum

9. UPOZORNENIE
Cyklista jazdí v bike parku na vlastnú zodpovednosť. Cyklisti do 18 rokov môžu jazdiť v bike parku len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Cyklisti do 15 rokov môžu jazdiť v bike parku len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu. Jazda v bike parku ako aj vstup do bike parku je mimo prevádzkových hodín a bez zakúpenia vstupenky zakázaná. Návštevníkom je povolený vstup do bike parku len s povolením obsluhy bike parku. Prevádzkovateľ bike parku je oprávnený zakázať jazdu v bike parku cyklistovi, ktorý nedodržiava pravidlá správania sa v bike parku.

10. V BIKE PARKU JE ZAKÁZANÉ
Zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli. Zákaz demontáže, úpravy, poškodzovania trate, prekážok a značenia trate. Zákaz vstupu deťom bez sprievodu zodpovednej osoby. Zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok. Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom. Zákaz používania sklenených nádob. Zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy. Zákaz vstupu chodcov. Zakúpením vstupenky a vstupom do areálu bike parku sa návštevník zaväzuje dodržiavať Pravidlá správania sa v cyklistickom parku a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach, zdraví a životoch návštevníkov bike parku.