Otvorené od 9:00 - 19:00
Webcam  

O okolí

Kežmarok

1. Drevený artikulárny kostol (UNEScO)

Drevený evanjelický artikulárny kostol bol zapísaný v zozname UNESCO. Kostol je postavený v slohu ľu- dového baroka. Mohutná maľovaná klenba sa opiera o štyri točité stĺpy a obvodové múry. Na prízemí a šies- tich chóroch je miesto pre vyše 1500 ľudí.

2. Nový evanjelický kostol v Kežmarku

V druhej polovici 19. storočia sa kežmarskí evanjeli- ci rozhodli pre stavbu nového reprezentatívnejšieho chrámu. Stavba nemá jednotný stavebný štýl. Obsahuje prvky byzantské, románske, renesančné, maurské, ba aj rôzne orientálne.

3. Evanjelické lýceum Kežmarok

Prvé správy o existencii kežmarskej mestskej školy sú z rokov 1383 – 1392. Po roku 1531 dostala charakter protestantského gymnázia, pri ktorom neskôr vznikli akademické triedy s katedrou filozofie, práva a teoló- gie, čím sa škola zmenila na lýceum. V budove lýcea je umiestnená najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe. Knižnica má 150 000 zväzkov všet- kých možných odborov i svetových jazykov.

4. Hrad – múzeum Kežmarok

Hrad patrí k typu tzv. mestských hradov – bol postavený priamo na území mesta Kežmarok preto, aby ho bránil pred nepriateľmi. Napokon však jeho majitelia bojovali proti Kežmarku, ktorý sa nechcel vzdať práv slobodné- ho kráľovského mesta a byť obyčajným poddanským mestečkom. Posledným vlastníkom hradu bol Ferdi- nand Rueber, od ktorého si mesto r. 1702 zakúpilo hrad do svojho vlastníctva.

5. Rímsko – katolícky kostol sv. Kríža, zvonica v Kežmarku

Kostol sv. Kríža má svoje začiatky v slovanskej osade, o čom svedčí aj stáročia používaný názov Windischgrund /slovanské územie/. Najstaršie kamenné časti kostola sú z pol. 13. stor. Prevažne gotický je aj interiér – bočné oltáre, krstiteľnica, stallum. Z r. 1518 pochádza renesanč- ná lavica pod veľkým chórom, kde sedela mestská rada s richtárom. V blízkosti kostola je renesančná zvonica z r. 1591, považovaná za najkrajšiu spišskú kampanilu.

6. Starý trh – najstaršia ulička v Kežmarku

Starý trh sa považuje za jednu z najstarších kežmarských ulíc – základy väčšiny domov pochádzajú z 13. storočia. Na hornom i dolnom konci ulice sú typické spišské reme- selné domy. Za domami je torzo mestského opevnenia. V dome č. 39 sa schádzali študenti – členovia tajného spolku Mor ho!, ktorí boli za svoje presvedčenie vylúče- ní zo všetkých uhorských škôl.

Kežmarská informačná agentúra

Hlavné námestie, Kežmarok
+421 52 449 21 35
info@kezmarok.sk
Po-Pia 9:00 -13:00; 14:00 – 17:00
So 9:00-13:00

Levoča

Námestie Majstra Pavla

Lemujú ho impozantné gotické a renesančné domy, prevažne zo 14. – 15. storočia. Slávne ob- dobie mesta pripomína Thurzov dom s rene- sančnou atikou a sgrafitom, Veľký župný dom patriaci k najkrajším v bývalom Uhorsku, architek- tonicky vzácny Hainov dom, Schwabov palác s po- zoruhodným arkádovým dvorom, Máriássyho dom s neskorogotickým kamenným portálom a Spillenber- gov dom zdobený mušľami. Námestiu dominuje Kostol sv. Jakuba, Radnica a evanjelický kostol. Turistickou atrakciou je Klietka hanby.

Kostol sv. Jakuba (UNEScO)

Gotická pamiatka umeleckej a historickej hodnoty, naj- väčšia sakrálna stavba na Spiši a druhá najväčšia na Slo- vensku je pýchou mesta. Samotná svätyňa s najvyšším neskorogotickým dreveným krídlovým oltárom na sve- te (výška – 18,62 m, šírka – 6,27 metra) z rezbárskej diel- ne Majstra Pavla z Levoče, kolekciou ďalších drevených oltárov, vzácnymi nástennými maľbami a iným cenným mobiliárom je spolu s dielom barokového zlatníka Jána Szilassyho národnou kultúrnou pamiatkou.

Radnica

Do dnešnej podoby bola prestavaná v rokoch 1893 – 1895. Nad renesančnými arkádami na južnej fasáde budovy sú namaľované alegorické postavy piatich meštianskych cností z roku 1615. Opatrnosť, udatnosť, trpezlivosť, spravodlivosť a striedmosť vyobrazujú žen- ské postavy a jednotlivé alegórie sprevádzajú priliehavé nápisy, čerpajúce s myšlienok humanizmu. V interiéri sa nachádza múzeum, ku ktorého zaujímavým expo- nátom patrí obraz legendárnej Levočskej bielej panej a kúsok z jej šiat.

Klietka hanby

Stredoveký šesťhranný pranier zo 16. storočia stojí na pevnom základe vedľa radnice a je zhotovený zo že- lezných tyčí, ozdobený železnými srdcami a ľaliami. Odpykávali sa v ňom priestupky proti platným záko- nom i morálke, na ktoré sa nevzťahovali hrdelné tresty. Takýmto spôsobom boli tiež trestané ženy, ktoré sa po zažatí lámp vydali do nočných ulíc bez sprievodu muža.

Dom Majstra Pavla

V stredovekom meštianskom gotickom dome so za- chovaným gotickým lomeným portálom a mušľami zdobenou fasádou je umiestnené múzeum. Dokumen- tuje život a sochárske dielo jedného z najvýznamnejších majstrov neskorej gotiky – rezbára Majstra Pavla z Levo- če, ktoré bolo uznané ako výnimočný prínos pre sveto- vé kultúrne bohatstvo.

Bazilika Navštívenia Panny Márie na Marián- skej hore

Kostol je filiálkou hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – Baziliky Santa Maria Maggiore, s plnými právami a od- pustkami. V jeho interiéri sa nachádza oltár s gotickou sochou Panny Márie, pochádzajúci z obdobia okolo roku 1470. Cestu k bazilike lemuje lipová aleja, ktorá bola pomenovaná po Svätom Otcovi „Aleja Jána Pavla II.“ z príležitosti 10. výročia pápežskej návštevy. Súčasťou aleje je päť kaplniek, pripomínajúcich osoby a udalosti zo života Panny Márie.

Informačná kancelária mesta

Levoča
Námestie Majstra Pavla 58
ikle@levoca.sk
+421 53 451 37 63

www.ik.levoca.eu
MÁJ – SEPTEMBER
pondelok – nedeľa: 9.00 – 17.00

OKTÓBER – APRÍL
pondelok – piatok: 8.30 – 16.30

Spiš

Spišský hrad (UNESCO)

Zrúcanina hradu týčiaca sa na vyše 200 metrov vysokej travertínovej kope zaujme už z ďalekého okolia. Od mena hradu, ktorý suverénne dominuje celému oko- liu, sa odvodzuje názov Spiš. Jeho počiatky siahajú do polovice 12. storočia, hoci dávno predtým bolo na jeho mieste keltské a neskôr na susednom kopci slovanské hradisko. Dodnes prekvapuje jeho veľká rozloha, ktorá ho radí medzi najväčšie hrady Európy, ako i jeho mo- numentálna architektúra. Bol sídlom hlavných županov Spiša, obývaný do konca 17. storočia. Jeho majitelia – rodina Csáky – sa potom presťahovali do modernejších kaštieľov v Bijacovciach, Hodkovciach a iných.

Spišská kapitula (UNESCO)

Oproti hradu sa na kopci týči Spišská Kapitula – cirkevné mestečko – charakteristické katedrálou s dvoma románskymi vežami. Od roku 1776 je sídlom Spišského bis- kupstva. Spomedzi jeho pamiatok si zaslúži pozornosť najmä románska soška „biely lev“, oltár v Zápoľského kaplnke i prekrásne renesančné epitafy Imricha a Šte- fana Zápoľského.

Spišský jeruzalem

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátny koncept teritória, ktoré pripomína Je- ruzalem. Hypotézu o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdili aj historici. Veriacim malo umožniť čo najver- nejšie prežiť krížovú cestu v časoch, keď boli púte do Svätej zeme problematické.

Spišské podhradie

Oblasť pod hradom bola živým remeselníckym mesteč- kom. Už od 17. storočia tu bola nemocnica a kláštor Milo- srdných bratov. Z bohatého interiéru katolíckeho kostola sa zachovalo len niekoľko obrazov a gotická krstiteľnica. V meste bývalo vyše 600 Židov, po ktorých ostala sy- nagóga.

Žehra

Obec Žehra je významnou archeologickou loka- litou. Nachádza sa v nej starobylý ranogotický kostol Ducha Svätého. V jeho interiéri sa nachád- zajú vzácne gotické plastiky zo začiatku 15. storočia a kamenná krstiteľnica z 13. storočia. V Hodkov- ciach, miestnej časti Žehry, je barokový kaštieľ z roku 1703 s udržiavaným francúzskym parkom. Park a časť kaštieľa je pre návštevníkov prístupná, aj keď tu sídli do- mov sociálnych služieb.

muzeum@levonet.sk
+421 53 454 13 36
http://www.spisskyhrad.com/

Renesančné zvonice na Spiši

Zvonice sú mohutné štvorboké stavby so zvukovými oknami v tvare veže. Pochádzajú z obdobia renesan- cie. I keď sa zväčša stavali v areáli kostolov, neslúžili len cirkevným účelom. Mestá a obce ich využívali aj ako strážne veže a pozorovateľne a hlásili nimi v prípade hrozby poplach. Ide o ojedinelé stavby v rámci Euró- py. Nájdete ich napríklad v Kežmarku, Vrbove, Spišskej Belej, Ľubici, Poprade, Spišskej Sobote, Podolínci či v Strážkach.
Viac info o projekte na: http://zvonice.nzw.sk/

Gotická cesta

Je to tematická, kultúrno-poznávacia cesta. V ucele- nom okruhu predstavuje najzaujímavejšie a najvzácnej- šie skvosty regiónu Spiš-Gemer. Rozdelená je do štyroch okruhov – Spišsko – Gemerský, Pieninský, Tatranský a Ge- mersko – Rimavský. Trasy sú značené cestnými značkami a jednotlivé pamiatky osadené informačnými tabuľami.
Viac info o projekte: http://www.gothicroute.sk/

Múzeá a galérie

Múzeum Červený Kláštor

Táto národná kultúrna pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, leží v malebnom vyústení Lipníka do prielomu Dunajca v Pieninách. Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuziánskych, neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia približuje históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne pamiatky z Červeného Kláštora, ale aj z celej oblasti severného Spiša.

Pod lipami č. 20, 059 06 Červený Kláštor
+421 52 482 20 57
 muzeumcervenyklastor@muzeumcervenyklastor.sk

www.muzeumcervenyklastor.sk

Múzeum Dr. Michala Greisigera v Spišskej Belej

Múzeum Michala Greisigera, nachádzajúce sa v jeho dome, približuje život a činnosť polyhistora a mestského lekára zo Spišskej Belej spolu s históriou a etnografickými špecifikami mestečka. Popri práci mestského lekárasa Greisiger venoval skúmaniu flóry a fauny Spiša a archeologickým výskumom vregióne.V expozícii sa vystavujú doklady o jeho vedeckých záľubách i nábytok a nástroje z jeho lekárskej ordinácie.
Hviezdoslavova 21, Spišská Belá +421 52 459 13 22

Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

V múzeu je zobrazené životné dielo J. M. Petzvala s prehľadom vývoja optického zobrazovania až po prvú snímku, ktorá bola v 19. storočí nazvaná fotografiou. Zachované sú aj fotokópie výpočtu najslávnejšieho objektívu, celokovový dagerotypický prístroj s Petzvalovým objektívom a iné vzácne výsledky jeho práce. Pe- tzvalov objav znamenal obrovský rozvoj fotografického priemyslu.

Petzvalova 30
05901 Spišská Belá
+421 52 459 13 07
muzeum.petzval@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk

Kaštieľ Strážky – Spišská Belá

Kaštieľ patril rodine Horváth-Stansithovcov a neskôr rodine Medňanských a Czóbelovcov. Po smrti poslednej majiteľky r. 1972 sa správcom kaštieľa stala Slovenská národná galéria. Stále expozície približujú najmä dielo Ladislava Mednyánskeho, zbierky historickej knižnice a mobiliár kaštieľa. Dnes savkaštieliorganizujúrôznekultúrnepro- gramy a Kaštieľne hry. V rozsiahlom areáli kaštieľa a v priľahlom anglickom parku ukončenom riekou

Poprad majú návštevníci možnosť príjemnej relaxácie.

Expozícia historických vozidiel – Múzeum hrad Kežmarok

V expozícii historických vozidiel a hasičskej techniky je možné vidieť unikátne autá a motorky. V zbierke sa nachádzajú napríklad Praga Alpha Phaeton, v ktorej Tomáš Baťa cestoval po okolí mesta Poprad a hľadal miesto pre svoju novú „fabriku“, vybudovanú vo Svi- te. Unikátne hasičské auto Škoda 154 (1929), jediné svojho druhu v Európe, Škoda Popular (1937 – 1938) a mnohé iné.

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok +421524280072,+421918742726 lektori@kezmarok.com www.kezmarok.com

SNM – Spišské múzeum v Levoči

V meste má tri expozície – Radnicu, Dom Majstra Pavla a Výstavnú sieň. Expozícia v Radnici je venovaná de- jinám mesta a predstavuje ukážky vývoja sochárskej a maliarskej tvorby, ako aj vývoj umeleckých remesiel na Spiši. Konajú sa tu výstavy, prednášky, koncerty a konferencie. V Dome Majstra Pavla nájdu návštevníci odpovede na otázky týkajúce sa osoby stredovekého rezbára, ktorého meno sa spája s Levočou. Výstavná sieň múzea slúži celoročne výstavám. Ďalšou expozí- ciou múzea je Spišský hrad (UNESCO) v Spišskom Pod- hradí.

Námestie Majstra Pavla 40
muzeum@levonet.sk
+421 53 451 27 86
www.spisskemuzeum.com

Galéria Mesta Levoča

Nachádza sa v historickom Máriássyho dome so vzác- nym kamenným portálom. Poskytuje miesto pre ume- lecké besedy a stretnutia i výstavný priestor nielen levo- čským umelcom.

Námestie Majstra Pavla 43
msks.galeria@gmail.com
+421903645863
www.galeria.levoca.eu

Múzeum špeciálneho školstva

Je to špecializované zariadenia s celoslovenskou pô- sobnosťou. Medzi zaujímavé exponáty, ktoré múzeum prezentuje a to nie iba v stálej expozícii, ale aj vo svojich výstavách, patria špeciálno-pedagogické pomôcky, pracovné prostriedky a výsledky práce žiakov špeciálnych škôl.

Námestie Majstra Pavla 28
mss.levoca@levonet.sk
+421 53 451 28 63
www.msslevoca.sk

Lyžiarské múzeum v Tatranskej Lomnici
Múzeum sa venuje histórií, vzniku a vývoju zimných športov vo Vysokých Tatrách od ich samého počiatku až do roku 1945. Najväčším lákadlom pre návštevníkov sú 3,07 m dlhé lyže z roku 1885, expozícia starých bobov, dielňa na výrobu lyží, lyžiarskych palíc a lyžiarskych topánok.

059 60 Tatranská Lomnica 97
+421 905 592 858
hubacvlado@gmail.com