©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. VYMEDZENIE POJMOV

 

 1. Lístok Bachledka Ski & Sun – použitý lístok nie je možné stornovať a platí len v deň zakúpenia. Lístok je neprenosný a platí len pre jednu osobu.

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. Všetky osoby vstupujúce do strediska sú povinné oboznámiť sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a dodržiavať ich.
 3. Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú pravidlá používania lístka Bachledka Ski & Sun a pravidlá správania sa návštevníkov strediska.
 4. V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami lístok Bachledka Ski & Sun oprávňuje používať dostupnú a aktívnu lanovku a iné zakúpené služby počas otváracích hodín strediska. Otváracie hodiny ako aj dĺžka trvania letnej sezóny sa môžu líšiť a počas sezóny meniť. Trvanie letnej sezóny ovplyvňujú okrem iného poveternostné podmienky. Posledný vstup na Chodník korunami stromov je možný najneskôr hodinu pred ukončením prevádzky. Informácie o aktuálnych otváracích hodinách sa nachádzajú na internetovej stránke www.chodnikkorunamistromov.skwww.bachledka.sk.
 5. Na Chodník korunami stromov nie je povolený vstup so psami alebo inými zvieratami na vôdzke, v prepravke, taške či iným spôsobom. Pre psov sú pri vstupe na Chodník pripravené koterce, ku ktorým za vratnú zálohu dostanete kľúče priamo pri pokladni.
 6. Pri parkovaní na parkoviskách Bachledka Ski & Sun treba dodržiavať pokyny pracovníkov na to určených.
 7. Návštevníci sú v stredisku povinní udržiavať čistotu, dodržiavať návštevný poriadok a rešpektovať bezpečnostné pokyny.

III. POKLADNE

 1. Lístok Bachledka Ski & Sun je možné zakúpiť iba v pokladniach strediska Bachledka Ski & Sun a na internetovej stránke www.bachledka.sk.
 2. Lístky, na ktorých sú zapísané dočasné povolenia používania, a ktoré vyplývajú zo zakúpeného lístka Bachledka Ski & Sun, sú vlastníctvom strediska.
 3. Daňový doklad za zakúpený lístok získa zákazník automaticky pri kúpe akéhokoľvek tovaru alebo služby v stredisku.
 4. V pokladniach strediska je možné platiť platobnou kartou alebo v hotovosti menou euro.
 5. V odôvodnených prípadoch, a to v rozsahu stanovenom zákonom a vzhľadom na bezpečnosť osôb využívajúcich infraštruktúru strediska, môže predávajúci odmietnuť predaj lístka a stredisko môže odmietnuť poskytnutie služby (napr.: ak je kupujúci pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok).
 6. Za finančné rozdiely zistené mimo pokladne nezodpovedáme.

 

 1. Lístok Bachledka Ski & Sun
 2. Jediná osoba oprávnená používať lístok Bachledka Ski & Sun počas jej platnosti je osoba, ktorá vykonala jeho aktiváciu (prešla s ním cez turniket).
 3. Informácia o platnosti lístka sa zobrazí na displeji čítačky pri prechode cez turniket na lanovku alebo pri vstupe na Chodník korunami stromov. Informácia o druhu lístku je vytlačená na lístku Bachledka Ski & Sun.
 4. Po aktivácii lístka už nie je možné zameniť, predĺžiť alebo presunúť jeho platnosť.
 5. Stredisko pripúšťa možnosť vrátiť zakúpený lístok, ktorý nebol použitý. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu pokladničný doklad.
 6. Opätovný predaj lístkov Bachledka Ski & Sun je zakázaný. V prípade rozporu medzi údajmi pôvodného držiteľa aktivovaného lístka Bachledka Ski & Sun s údajmi osoby používajúcej tento lístok bude oprávnenie zablokované.

 

 1. ZĽAVY
 2. Zľavnený lístok Bachledka Ski & Sun je podľa cenníka na stránke www.chodnikkorunamistromov.sk určený pre deti vo veku do 14 rokov, držiteľov ZŤP-S a dôchodcov od 65 rokov. Zľavnené lístky Bachledka Ski & Sun sa vydávajú na základe dokumentu informujúceho o veku a identifikácii držiteľa.
 3. Deti do 3 rokov môžu použiť bezplatný lístok Bachledka Ski & Sun len v sprievode dospelej osoby s platným lístkom Bachledka Ski & Sun. Jedna dospelá osoba môže sprevádzať len jedno dieťa s bezplatným lístkom. Dieťa má nárok na lístok Bachledka Ski & Sun s rovnakým dátumom platnosti ako lístok zakúpený dospelou osobou, ktorá dieťa sprevádza.
 4. Za skupinu sa považuje minimálne 15 osôb, ktoré si kupujú rovnaký druh lístka. Pri kúpe lístkov pre skupiny získa každá osoba zľavu 2€ z cenníkovej ceny Chodníka korunami stromov aj Gondoly Bachledka. Na každých 25 vstupeniek poskytujeme 2 vstupenky toho istého druhu zdarma. Cestovné kancelárie, školy a iné organizácie majú možnosť 2 vstupenky zdarma nevyčerpať v danom termíne, ale zobrať si ich a využiť na svoje účely. V takom prípade im budú na základe vyplneného tlačiva vydané darčekové poukazy v infocentre. Tlačivo vyplňuje daná organizácia, ktorej budú vydané darčekové poukazy. Skupinové lístky sa môžu zakúpiť len v Infocentre alebo pri vstupe na Chodník.
 5. Podmienky všetkých druhov zliav a akcií sú zverejnené na webových stránkach www.chodnikkorunamistromov.sk a v pokladniach strediska. Lístok Bachledka Ski & Sun, ktorý použije neoprávnená osoba (napr. osoba, ktorá nemá nárok na zľavu), môže byť zablokovaný.

 

 1. POUŽÍVANIE TURNIKETOV SKIDATA
 2. Lístok je potrebné vložiť do vrecka na ľavej strane oblečenia, t. j. do vrecka na ľavej strane hrudníka alebo do vrecka na ľavej ruke.
 3. Predmety, ktoré môžu rušiť načítanie lístka (napr. mobilné telefóny, kľúče od auta, platobné a kreditné karty), by mali byť umiestnené na pravej strane odevu.
 4. Pri prechádzaní cez turniket je potrebné mať pri sebe len jeden lístok (nemôžete mať pri sebe iné lístky, pretože to môže mať za následok aktiváciu oprávnenia z iného lístka tohto typu).

Bachledka Ski & Sun nenesie zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z nedodržania vyššie uvedených podmienok.

 1. V priestore snímania turniketu je potrebné mať odstup minimálne jeden meter, aby turniket nenačítal oprávnenie lístok dvakrát, t. j. aby ďalšia osoba v poradí mohla použiť lístok bez problémov.
 2. Každý prechod cez turniket a načítanie lístka je signalizované príslušným hlásením na displeji čítačky a zeleným svetlom na turnikete.
 3. Červená svetelná signalizácia na turnikete znamená zákaz prechodu cez turniket.
 4. Osoba, ktorá používa časové oprávnenie lístka, je povinná venovať pozornosť zvukovým signálom a správam zobrazeným na obrazovke čítačky turniketu a riadiť sa z toho vyplývajúcimi pokynmi a príkazmi.

 

VII. REKLAMÁCIE

 1. Pri podaní reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe, t. j. pokladničný blok.
 2. Reklamácie lístka sa podávajú v informačnom centre strediska Bachledka Ski & Sun.
 3. V prípade písomne uplatnenej reklamácie sa lehota považuje za zachovanú, ak je písomná reklamácia doručená spoločnosti prvý pracovný deň po vzniku práva zákazníka na uplatnenie reklamácie.
 4. Reklamácia bude posúdená v súlade s právnymi predpismi. Stredisko poskytne odpoveď na reklamáciu najneskôr v termíne 30 dní od jej obdržania.
 5. Na náhradu za akúkoľvek nehodu, za ktorú nie je stredisko zodpovedné, je potrebné predložiť kópiu správy o nehode z TOPR/GOPR (Horskej záchrannej služby) alebo od oprávneného horského záchranára.
 6. Vrátenie nevyužitých lístkov na základe sťažnosti, ktorá vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, sa vykonáva primeraným spôsobom vzhľadom na platnosť lístka.
 7. Záloha sa vracia v každej pokladni v autorizovaných predajných miestach.
 8. Stredisko nezodpovedá za škody spôsobené dôsledkom vyššej moci, prírodných podmienok, počasia, vlastnou vinou poškodeného alebo tretej strany, za ktorú nie je stredisko zodpovedné, vrátane nezavineného výpadku elektrického prúdu trvajúceho nepretržite menej ako dve hodiny ako aj za všetky nepríjemnosti, ktoré nie sú závislé od konania strediska.
 9. Prevádzka lanovky a Chodníka korunami stromov z dôvodu zabezpečenia riadneho a bezpečného používania alebo vplyvom nezávislých činiteľov (napr.: atmosférické podmienky) môže byť prerušená.

 

VIII. KONTROLA A SANKCIE

 1. Elektronický systém SKIDATA, ktorý sa používa v stredisku a slúži na úhradu platieb a kontrolu lístka Bachledka Ski & Sun, umožňuje overenie používateľov lístka Bachledka Ski & Sun. Počas prechodu turniketom sú za účelom kontroly oprávnenia zaznamenané fotografie používateľa s cieľom vyhnúť sa používaniu lístku Bachledka Ski & Sun neoprávnenou osobou. Zakúpením lístka súhlasíte so zaznamenaním fotografie. Tieto fotografie sú po vypršaní platnosti lístka odstránené do 31 dní.
 2. Pokus o použitie lanovky a Chodníka korunami stromov bez príslušného oprávnenia alebo v prípade použitia lístka Bachledka Ski & Sun neoprávnenou osobou, bude ďalšie použitie lístku Bachledka Ski & Sun zablokované. Na požiadanie personálu alebo kontrolných orgánov je potrebné preukázať sa lístkom Bachledka Ski & Sun. Odmietnutie predloženia lístka bude mať za následok zablokovanie ďalšieho použitia lístka Bachledka Ski & Sun.
 3. Osoby, ktoré narúšajú verejný poriadok alebo svojím správaním porušujú pravidlá strediska, alebo všeobecne uznávané normy správania, budú vyvedené z areálu na to určenými pracovníkmi, prípadne odovzdané bezpečnostným orgánom verejnej správy.

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 („GDPR“) údaje získané na základe lístka Bachledka Ski & Sun spracováva stredisko uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré je správcom týchto údajov. Osobné údaje získané na základe zmluvy a počas jej plnenia sú spracované na základe čl. 6 ods. 1 písm. „b“, „c“ a „f“ GDPR s cieľom plnenia zmluvy a povinností ustanovených zákonom (vrátane posudzovania reklamácií), zaistenia bezpečnosti a ochrany života a zdravia vrátane hlásenia nehôd pohotovostným jednotkám, kontroly a overovania oprávnení – zabraňovania podvodom (vrátane hlásenia takýchto incidentov polícii alebo prokuratúre). Údaje sú uložené maximálne po dobu premlčania reklamácií. Dotknutá osoba má právo žiadať od spoločných správcov prístup k jej osobným údajom, opraviť ich, vymazať alebo obmedziť ich spracovanie, vzniesť námietky proti spracovaniu údajov, prenos údajov – ak tieto práva neobmedzuje GDPR ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi úradu na ochranu osobných údajov). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade sťažností/žiadosti o vrátenie nevyužitých oprávnení je však potrebné zohľadniť požiadavky klienta a overiť jeho oprávnenia. Spoloční správcovia údajov nemôžu prijímať rozhodnutia automatizovaným spôsobom v zmysle GDPR. Spoloční správcovia sa dohodli na spoločnom kontaktnom mieste, ktoré je možné kontaktovať vo veciach ochrany osobných údajov spojených s časovou kartou TATRY SUPER SKI na e-mailovej adrese: tatrysuperski@gmail.com.

 

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien a podmienok pre nových zákazníkov. Zmeny cien a podmienok neplatia pre osoby, ktoré už uzatvorili zmluvu (kúpili si lístok).

 

Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť od 15.11.2023

 

Verified by MonsterInsights